Forretningsbetingelser

• Alle produktionerne er inkl. én korrekturrunde og ét afsluttende gennemsyn.

• Evt. rettelser skal indsendes senest 5 arbejdsdage efter levering.

• Ekstra rettelser der ligger ud over korrekturrunden og det afsluttende gennemsyn faktureres

med 800 kr. pr. påbegyndt time ekskl. moms.

• Prisen er eksklusiv transport, med mindre andet er anført til tilbuddet.

• Der er fri transport inden for storkøbenhavn, dog ikke på leje af biler, varevogne og lignende,

med mindre andet er anført i tilbuddet.

• Specielle ønsker og tilføjelser til produktionen skal oplyses senest 48 timer inden optagelse.

• Kunden ejer brugsretten til det endelige resultat og må distribuere det uden begrænsning.

• Det er ikke tilladt for kunden, selv eller via tredjemand, at foretage ændringer i det endelige

resultat som leveres af Watch Me Media, med mindre kunden har frikøbt rettighederne til materialet

af Watch Me Media.

• En overtrædelse af ovenstående punkt vil medføre en konventionalbod på kr. 5.000 pr. overtrædelse.

Ved overtrædelse forstås distribution af en redigeret/ændret version af det endelige

resultat på et medie. Sker distribution på flere medier, betragtes distribution på hvert medie

således som en overtrædelse.

• Det er ikke tilladt for kunden at sælge eller overdrage det endelige resultat til tredjemand med

mindre kunden har frikøbt rettighederne af Watch Me Media.

• En overtrædelse af ovenstående punkt vil medføre en konventionalbod på kr. 10.000 pr. overtrædelse.

Ved overtrædelse forstås tredjeparts distribution af en tilsvarende/redigeret/ændret

version af det endelige resultat på et medie. Sker distribution på flere medier, betragtes distribution

på hvert medie således som en overtrædelse.

• Kunden kan frikøbe rettighederne til det endelige resultat efter aftale med Watch Me Media.

• Watch Me Media har ligeledes ret til at anvende det endelige resultat i markedsførings øjemed.

• Watch Me Media ejer rettighederne til råmaterialet såvel som det endelige resultat, med mindre

andet er anført i tilbuddet, men kan ikke uden kundens samtykke distribuere, sælge eller overdrage

materialet til tredjemand.

• Der faktureres 25% af opgavens pris ved aflysning efter godkendelse af tilbud.

• Der faktureres 50% af opgavens pris ved aflysning indenfor 72 timer før planlagt optagelse.

• Der faktureres 100% af opgavens pris ved aflysning indenfor 24 timer før planlagt optagelse.

• Bliver optagelsen ikke aflyst, men i stedet udsat, tillægges der et udsættelses gebyr svarende til

20% af opgavens pris. Alle udgifter der evt. måtte være forbundet med udsættelsen dækkes af

kunden.

• Produktioner hvis pris overstiger 20.000 kr. ekskl. moms faktureres forud ved godkendelse af

tilbud.

• Betaling skal ske senest 8 dage efter leveringen, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem

parterne.

• Sker betaling ikke rettidigt beregnes morarenter i henhold til rentelovens § 5 af den til enhver tid

værende restgæld fra forfaldsdagen.

• Watch Me Media opbevare råmaterialet i minimum 30 dage fra datoen for levering af det endelige

resultat. Her efter forbeholder Watch Me Media sig retten til at slette materialet med

mindre kunden har tilvalgt udvidet backup.

• Kunden kan inden for 30 dage fra endelig levering, tilkøbe 1 års udvidet backup (Online + Offline)

til 2.500 kr. ekskl. moms. pr. påbegyndt datamængde af 500GB.

• Kunden garanterer, at arbejdet, som kunden har anmodet Watch Me Media om at udføre, ikke

krænker en tredjeparts rettigheder. Samtidig erklærer kunden, at alt materiale, herunder logoer,

navne og musik med videre, som Kunden ønsker anvendt i produktionen tilhører Kunden og

ikke krænker en tredjeparts rettigheder.